เปิดโอกาศสำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานออนไลน์ตำแหน่งงาน วิศวกรซ่อมบำรุง ดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์สมัครงาน

ปกติเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะได้รับการดูแลจาก วิศวกรซ่อมบำรุง ในการดำเนินงานหาแนวทางการบำรุงรักษานั้นอาจเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งได้ านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการประกอบที่ยุ่งยากซับซ้อน และถูกจำกัดให้ทำขั้นบริการทั่วไป การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเพื่อแก้ไข การบำรุงรักษาตามโปรแกรมที่ครบรอบระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี และอาจมีการผนวกงานซ่อมที่ค้างมาจากการบำรุงรักษาครั้งก่อน เข้ามาดำเนินการ ส่วนระยะเวลาเข้าไปทำการบำรุงรักษา ต้องการแรงงานเพียงเล็กน้อยและเครื่องมือพื้นฐาน อาจจะกำหนดหรือวางแผนเข้าซ่อมแซมขณะเครื่องกำลังทำงานอยู่หรือขณะเครื่องชำรุด (Break down Maintenance) พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือตามที่ได้รับการรับรองจากทางการในขีดความสามารถ ในเวลาเดียวกันก็จะมีงาน วิศวกรซ่อมบำรุง บำรุงรักษาอื่นเพิ่มเติม หรือหยุดการใช้เครื่องเพื่อทำการบำรุงรักษา ตามข้อกำหนดของทางการ ซึ่งปกติแล้วการซ่อมในสาระสำคัญจะทำตามเอกสารทางวิศวกรรมที่ออกมาเป็นการเฉพาะกรณี เน้นความเชื่อถือได้ให้เกณฑ์การพิจารณาในการเลือกแต่ละเทคนิค

ประเภทของการบำรุงรักษาที่ วิศวกรซ่อมบำรุง ควรรู้มีดังนี้

1. วิศวกรซ่อมบำรุง ประเภท Predictive maintenance การบำรุงรักษาโดยการคาดคะเน เครื่องจักรสมัยใหม่มีกลไกที่ละเอียด เพื่อที่ทุกคนจะได้ตระหนักถึงความสำคัญและมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความร่วมมือ และซับซ้อนกว่าเครื่องจักรในสมัยก่อน ๆ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจตรงกันถึงระบบการทำงาน และเป้าหมายของการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการยากที่จะทำการถอดเปลี่ยน โดยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมามีหน้าที่ให้ความใส่ใจในการดำเนินงาน หรือทำการตรวจเช็คตามจุดที่สำคัญของงานบำรุงรักษาตามแผน (PM) การพัฒนา การบำรุงรักษาด้วยตัวเอง การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ วิธีการในการบำรุงรักษาโดยการคาดคะเนนับได้ว่าเป็นปรัชญาใหม่ในศาสตร์ของการบำรุงรักษาเครื่องจักร แนวความคิดโดยสรุปก็คือการใช้วิธีการ จัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจหลักการ ความสำคัญ หรือเทคนิคใหม่ ๆ ของเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

2. วิศวกรซ่อมบำรุง ประเภท Breakdown Maintenance การบำรุงรักษาโดยการซ่อมแซมส่วนที่เสีย การบำรุงรักษาวิธีนี้ถือได้ว่าเป็นแนวคิดในงานการบำรุงรักษา การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน การควบคุมความปลอดภัยและสุขาภิบาลสำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่เก่าแก่ที่สุดในตำราบางเล่มให้นิยามวิธีการบำรุงรักษาแบบนี้ ทำให้สามารถที่จะมองปัญหาได้ชัดเจนขึ้นและจะเป็นรากฐานของการพัฒนา ดำเนินการโดยไร้การบำรุงรักษา ต้องการให้รับทราบว่าเรามีความมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับผลผลิตที่มีคุณภาพ เพราะในความเป็นจริงฝ่ายซ่อมบำรุงจะไม่ต้องปฏิบัติงานใด ๆ เลย จำเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากตัวแทนเหล่านี้ จนกว่าจะมีรายงานว่าเครื่องจักรชำรุด ใช้งานต่อไปไม่ได้ และเป็นการสื่อสารไปยังองค์กรภายนอกให้ได้รับทราบ อย่างไรก็ตามการบำรุงรักษาประเภทนี้ก็ยังคงมีใช้ในบางสถานการณ์

3. วิศวกรซ่อมบำรุง ประเภท Proactive maintenance เป็นแนวคิดใหม่ในวงการบำรุงรักษา โดยการแก้ที่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยพื้นฐานแล้วพอที่จะจัดแบ่งการบำรุงรักษาแบบนี้ออกเป็นวิธีย่อย ๆ อย่างไรก็ตามวิธีการตรวจสอบดังกล่าว สามารถวางแผนและกำหนดเวลาในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ จะเป็นลักษณะการประเมินสภาพเครื่องจักรที่ไม่มีข้อยุติที่แน่นอน บางครั้งจำเป็นต้องรีบทำงานให้เสร็จจึงทำให้คุณภาพของการซ่อมแซมไม่ดีพอ ทั้งนี้เนื่องจากความไม่เที่ยงตรงของประสาทสัมผัสของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน โดยปกติเมื่อเกิดการเสียหายแล้วมักจะทำให้การเสียหายอย่างรุนแรง ดังนั้นการใช้เครื่องมือวัดเชิงปริมาณสำหรับการบำรุงรักษาแบบคาดคะเนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นผลให้การซ่อมแซมหรือแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทั้งนี้เพราะทำให้ได้ข้อสรุที่ไม่มีการบิดเพริ้วได้ในการปะรเมินสภาพของเครื่องจักร มากไปกว่านั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะมีผลกระทบกับ ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

4. วิศวกรซ่อมบำรุง ประเภท Planned / Preventive maintenance การบำรุงรักษาตามแผน ในอาคารที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีอุปกรณ์อะไหล่ทดแทนพร้อมอยู่เสมอ หรือสามารถสั่งซื้อได้อย่างทันทีทันใด โดยที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบำรุงรักษาประเภทนี้ สามารถนำเสนอโซลูชันส์ที่คุ้มค่าเพื่อการยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์และต้นทุนการดำเนินการที่ต่ำกว่า ควรน้อยกว่าการประยุกต์ใช้วิธีการบำรุงรักษาแบบอื่น เพื่อให้ได้คุณภาพและสมรรถนะตามที่ต้องการสำหรับส่วนประกอบในอุตสาหกรรม เมื่อสามารถทราบถึงลักษณะของต้นทุนของการชำรุด การนำสินค้าใช้แล้วกลับมาซ่อมปรับสภาพก็มีส่วนสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน จึงพอที่จะสามารถจัดเตรียมการล่วงหน้าสำหรับแรงงาน เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบและเข้าใจทั่วถึงกันโดยผู้บริหารสูงสุดต้องประกาศพันธะสัญญา ชิ้นส่วนอะไหล่ และกำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ไม่ขัดกับแผนการผลิตหลักได้

ผลรวมของของเสียในขั้นตอนการเริ่มตั้งต้นกระบวนการผลิต แนวความคิดในการซ่อมบำรุงของ วิศวกรซ่อมบำรุง แบบนี้ยังไม่แพร่หลายมากนัก รักษาเชิงป้องกันไม่ใช่เทคนิคที่ถูกต้อง ลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาที่จะนำมาใช้จัดการความเสียหายของสินทรัพย์ สถิติการชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพราะว่าการเสียหายเกือบทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์กับอายุ วางแผนการบำรุงรักษาได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น วิศวกรซ่อมบำรุง ควรให้ความสำคัญกับผลพวงความเสียหายมากกว่าการดูแลทางกายภาพของสินทรัพย์ ในบางกรณีที่จำเป็นให้ทำการออกแบบอุปกรณ์บางชิ้นใหม่ ทำให้เรามีความเข้าใจถึงพื้นฐานเทคนิคงานบำรุงรักษาว่ามีสี่เทคนิคด้วยกันดังนี้ ในกรณีของอุปกรณ์ที่ไม่วิกฤต ก็ให้ใช้ต่อไปจนชำรุด งานแก้ไข งานป้องกัน งานตามสภาพ และงานค้นหาความเสียหาย ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์วิกฤต โดยที่แต่ละเทคนิคมีความสำคัญและมีความเหมาะสมที่จะจัดการความเสียหายบางรูปแบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *